Przetargi

18 maja 2020 11:22 | Przetargi | Źródło: Strona BIP dla Gmina Krzeszów

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Krzeszów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw  z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer naboru: RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16

Przeczytano: 746 razy. Wydrukuj|Do góry