Przetargi

30 września 2016 15:41 | Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert.

Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 616 504,00 zł.

czytaj więcej »

15 września 2016 10:17 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 616 504,00 zł.

czytaj więcej »

07 września 2016 13:10 | Przetargi

Zapytanie ofertowe droga dojazdowa do gruntów w Bystrem

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bystre o nr ewid. 551, 558”

czytaj więcej »

07 września 2016 13:06 | Przetargi

Zapytanie ofertowe droga "Graniczka" dz. nr ew. 741

Przebudowa drogi „Graniczka” dz. nr ewid. 741 w km 0+000 – 0+240 w miejscowości Krzeszów

czytaj więcej »

26 lipca 2016 10:45 | Przetargi

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016 Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R...

czytaj więcej »

25 lipca 2016 09:38 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Opracowanie studium wykonalności dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre, Sigiełki, Łazów, Kustrawa, Krzeszów Dolny, Kamionka Dolna,...

czytaj więcej »

22 lipca 2016 12:28 | Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016. Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R"

czytaj więcej »

13 lipca 2016 09:35 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno –...

czytaj więcej »

08 lipca 2016 15:49 | Przetargi

Zestawienie ofert cenowych.

Dotyczy zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej »

07 lipca 2016 07:31 | Przetargi

Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R

Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących dojazd do drogi powiatowej nr 1069R

czytaj więcej »