Komunikaty

18 października 2018 13:52 | Komunikaty

Informacja o zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki”

Informacja o zrealizowanej inwestycji:

Gmina Krzeszów informuje, iż zostało ukończone zadanie pn. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki realizowane w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014 – 2020 Numer umowy - RPPK.04.02.00-18-0007/17-00 z dnia 30 stycznia 2018 r.

W wyniku postępowania przetargowego na dostawcę i wykonawcę zadania, wybrany został Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów.

W dniu 6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Krzeszów została podpisana umowa na realizację inwestycji.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania – 458 940,10 zł

W tym:

Dofinansowanie EFRR- 313 792,45 zł

Wkład własny – 145 147,65 zł

Przeczytano: 638 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: