Komunikaty

14 września 2018 15:10 | Komunikaty

Informacja o realizowanym projekcie

„Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki” Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014 - 2020 Numer...

czytaj więcej »

06 lipca 2018 08:11 | Komunikaty

Informacja o zrealizowanej inwestycji

Gmina Krzeszów informuje, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”...

czytaj więcej »