Aktualności

28 listopada 2019 14:40 | Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP UBRAŃ SPECJALNYCH OSP

 

 

       

       SO.5540.9.2019

     

ZAPYTANIE OFERTOWE/CENOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych

w złotych kwoty 30 000  euro.

 

  1. 1.    Zamawiający:    GMINA KRZESZÓW,   UL.RYNEK 2 ,  37-418 KRZESZÓW

2.Przedmiot zamówienia:

 

- dostawa 28 kpl.. ubrań specjalnych trzyczęściowych FHR odpowiadających wymogom opisu przedmiotu zamówienia ubrania specjalnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendant Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09.04.2019 r. Ubrania powinny posiadać stosowny atest dopuszczający ich używanie przez strażaków OSP.

 

3. Miejsce  i termin realizacji zamówienia:  -  Urząd Gminy  Krzeszów,    dostarczenie zamówionych ubrań do godz. 13 00  dnia 18 grudnia 2019 r.

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.      Sposób przygotowania oferty:

1)      Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy” (załącznik nr 1
do niniejszego zapytania).

2)      Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

3)      Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, wymienioną w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub innym dokumencie, z którego uprawnienie to wynika i złożona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie.

4)      W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na dostawę ubrań specjalnych OSP”.

 6.      Miejsce złożenia oferty:    Urząd Gminy Krzeszów , ul. Rynek 2,  37-418 Krzeszów. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – sekretariat,  pocztą (decyduje data wpływu oferty do UG).  do dnia 05.12.2019 do godz. 15.00.

 7.Zamawiający zastrzega sobie  prawo unieważnienia postepowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 8. W przypadku wyboru najlepszej oferty Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez     Zamawiającego.

                                                                                                                             Wójt Gminy Krzeszów

                                                                                                                             Stanisław Nowakowski

 

Krzeszów , dnia 28.11.2019 r.

 


 

                                                                                                  Załącznik nr 5

            do Regulaminu udzielania zamówień

                                                                                                                                                     publicznych do 30 000 euro

 

                                                        FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa Wykonawcy     ………………………………………………….

Adres  Wykonawcy     ………………………………………………….

NIP                                …………………………………………………

Nr rachunku bankowego  ………………………………………………

 

Odpowiadając na skierowanie do nas zapytanie ofertowe/ cenowe dotyczące: ………………………………………………………………………………………………………………

Składam następującą ofertę:

  1. Oferujemy wykonanie zadania na zasadach i warunkach określonych w zapytaniu ofertowym za:

Cenę netto  ………………………………………..…………….

Podatek Vat w wysokości  …………………………………….

Cenę brutto ………………………………………………………

Słownie…………………………………………………………….

2.Termin wykonania zamówienia ………………………………………….

3. Warunki płatności : przelew  do 14 dni po dostarczeniu faktury.

4. Okres gwarancji  ………………………………………………………

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.

6. Załącznikami do  niniejszego formularza stanowiącymi intergralna część zamówienia sa:

1……………………………………………………    2.. …………………………………………………..      

 

 

                                                                                                ……………… ……………………………………………

                                                                                                    Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

Dnia……………………………………………..

 

  


Przeczytano: 635 razy. Wydrukuj|Do góry