Aktualności

01 kwietnia 2019 11:18 | Aktualności

Informacja o realizowanym projekcie pn. "Apetyt na przyszłość"

„Apetyt na przyszłość”

Gmina Krzeszów w terminie od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. realizuje projekt wraz z partnerem Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura pn. „Apetyt na przyszłość”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działania 9.2 „Poprawa jakości kształcenia ogólnego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji  kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności u 285 uczniów (137 dziewczynek i 148 chłopców) oraz podniesienie kompetencji  38 nauczycieli (37 kobiet i 1 mężczyźnie) w zakresie wykorzystywania TIK na lekcjach, nauczania metodą eksperymentu dla 7 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (7 kobiet) oraz nauczania  robotyki dla 25 nauczycieli (25 kobiet) ze szkół: Szkoły Podstawowej w Krzeszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
- doposażenie obu szkół w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznych, geograficznych,  chemicznych i fizycznych oraz klocki Lego do budowania robotów;
- kursy doskonalące dla nauczycieli – wykorzystywania TIK (75% nauczycieli), bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (75% nauczycieli), pracy metodą eksperymentu (85% nauczycieli przedmiotów przyrodniczych), budowania i programowania robotów (50% nauczycieli);
- opracowanie 90 sztuk autorskich scenariuszy zajęć z uczniami z  robotyki i eksperymentu, według których  nauczyciele będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami;
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami z robotyki z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorm EV3, prowadzone przez eksperta z przeszkolonymi nauczycielami oraz zajęć dodatkowych przy użyciu eksperymentu przyrodniczego;         
- organizacja wycieczek edukacyjnych dla chętnych 100 uczniów oraz 9 opiekunów do placówek dydaktycznych, które korzystają z technologii informatycznych w celach edukacyjnych.

Okres realizacji planowany jest od stycznia 2019 do marca 2020 r.

Głównymi rezultatami projektu będą:          
- u uczniów – zwiększenie kompetencji informatycznych, innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności naukowo-technicznych;        
- u nauczycieli – zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania TIK na zajęciach, nauka tworzenia robotów;
- wyposażenie placówek w nowoczesne urządzenia, których obecnie nie posiadają, a które będą wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w ramach podstawy programowej.

Wartość projektu wynosi 711 869,50 zł, zaś wkład Unii Europejskiej wynosi 605 089,07 zł.

Gmina Krzeszów wnosi wkład własny w wysokości  35 755,20 zł

Przeczytano: 638 razy. Wydrukuj|Do góry