Aktualności

28 lutego 2019 11:28 | Aktualności

Informacja o realizowanym projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Podziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa  RPO WP na lata 2014 - 2020

Numer umowy - RPPK.04.03.01-18-0022/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Okres realizacji: od 23 sierpnia 2018 r. –  do 31 grudnia 2020 r.

Wartość całkowita projektu:          24 602 784,74 zł

Dofinansowanie EFRR:                  8 633 042,98 zł

 

Cel głównym projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

• poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy,

• poprawa jakości i komfortu życia osób podłączonych do kanalizacji,

 • ochronę wód oraz gleb na terenie gminy,

• dbałość o stan środowiska naturalnego,

• zmniejszenie ryzyka skażenia indywidualnych i zbiorowych ujęć wody, cieków i zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych;

• zmniejszenie ilość ścieków odprowadzanych w niekontrolowany sposób,

• poprawa jakości świadczonych usług,

• możliwość rozwoju gminy.

W ramach rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków projektuje się wykonanie drugiego zdublowanego ciągu technologicznego wykonanego w technologii żelbetowej tj:  osadnik wstępny, komora anoksyczna, komory osadu czynnego szt.2, osadnik wtórny oraz komora tlenowej stabilizacji osadu.  W celu usprawnienia ciągu technologicznego mechanicznego oczyszczania ścieków projektuje się zastosowanie kratopiaskownika na kanale dopływowym do układu technologicznego oczyszczalni ścieków, przepustowość kraty min 50l/s, przepustowość obliczeniowa piaskownika 15l/s. W celu eliminacji odorów projektuje się wykonanie dwóch biofiltrów o wydajności 200m3/h. W celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej z sieci energetycznej planuje się zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w miejscowości Krzeszów Dolny, Kustrawa, Bystre, Sigiełki, Łazów, Podolszynka Plebańska, Kamionka Dolna, Kamionka Górna, Kamionka Średnia i częściowo Podolszynka Ordynacka: - grawitacyjna o długości 34 598 mb, - kanalizacja tłoczna o długości 9 277 mb , przepompownie – 22 sztuk + przydomowe przepompownie 1 sztuka.

Przeczytano: 739 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: