Aktualności

10 marca 2017 08:29 | Aktualności

Ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2017

Zarządzenie Nr 190/17 Wójta Gminy Krzeszów

z dnia 10 marca 2017 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych                  z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2017

 

                 Na podstawie § 5  Uchwały Nr III/8/10  Rady Gminy w Krzeszowie z dnia 20 grudnia

2010 r.   w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Krzeszów  , zarządzam co następuje:                                                        

                                                                                

                                                                              § 1

 

1. Ogłaszam nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej , przeznaczonej  na finansowanie zadań związanych  z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2017.

   2. Przedmiotem zgłaszanych projektów jest „Rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na terenie Gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

3. Konkurs będzie przeprowadzony na zasadach i trybie określonym Uchwałą Nr III/8/10  Rady Gminy w Krzeszowie z dnia 20  grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Krzeszów, zwaną dalej Uchwałą.

 

                                                                             § 2

 

1. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na obowiązującym  formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia .

2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami ( w zapieczętowanej kopercie z opisem „Rozwój sportu w Gminie Krzeszów w roku 2017” należy złożyć w terminie do 26 marca 2017  roku  w  sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszów w godzinach

od 8:00 do 15:00.

3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu do sekretariatu UG.

3. Projekty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.Wójt Gminy Krzeszów może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez

wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje jego

odrzucenie.
                                                                          § 3

 

1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dodatkowo:

 a/. aktualny odpis rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji

 b/. aktualny statut klubu sportowego.

2. Dokumenty wyszczególnione w ust.1 niniejszego Zarządzenia należy dołączyć w formie

oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.

                                                                           § 4

 

Na realizację powyższego projektu Gmina Krzeszów przeznacza kwotę – 32 000 złotych

(słownie: trzydzieści dwa  tysiące złotych).

 

                                                                            § 5

 

Termin realizacji projektu – od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

 

                                                                            § 6

 

 Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 

                                                                            § 7

 

1.Decyzję w sprawie przyznania dotacji dokonuje Wójt Gminy Krzeszów.

2.Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje, Wójt Gminy uwzględnia kryteria zawarte w § 9 Uchwały.

                                                                           § 8

 

Dopuszcza się unieważnienie naboru przez Wójta  Gminy Krzeszów lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy naborze wniosków,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących , że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym , a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.                                                                   

                                                                           § 9

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez  jego zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach: www.gmina-krzeszow.bipgmina.pl

2)    w Gminnym serwisie internetowym na stronach: www.krzeszow.strony.bazagmin.pl

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzeszów

 

                                                                         § 10

  

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy dot. sportu.

 

                                                                        § 11    

                                             

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                            

                                                                            

Przeczytano: 799 razy. Wydrukuj|Do góry