Aktualności

27 marca 2019 08:28 | Aktualności

Akcja Letnia "MAZURY 19" w Okartowie.

Stowarzyszenie Harcerskie "Skautfort" organizuje akcję letnią na Mazurach.

czytaj więcej »

11 marca 2019 08:42 | Aktualności

Informacja.

Lista sołtysów.

czytaj więcej »

01 marca 2019 08:45 | Aktualności

Darmowa pomoc prawna.

Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej? Zgłoś się punktu darmowych porad prawnych działających w Powiecie Niżańskim. Informacje można uzyskać na poniższej stronie. http://www.powiat-nisko.pl/index.php/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/edukacja-2/2031-darmowa-pomoc-prawna

czytaj więcej »

28 lutego 2019 11:28 | Aktualności

Informacja o realizowanym projekcie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,...

czytaj więcej »

22 lutego 2019 09:45 | Aktualności

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2019

Na podstawie § 5 Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Krzeszowie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Krzeszów , zarządzam co następuje: § 1 1. Ogłaszam nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej...

czytaj więcej »

20 lutego 2019 10:46 | Aktualności

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

Odbiorcami Projektu mogą być młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne, które będą mogły ubiegać się o dotację na swoje działania

czytaj więcej »

14 lutego 2019 12:57 | Aktualności

Projekt stażowy pn. "Cenne kwalifikacje"

Umożliwia skorzystanie ze wsparcia dla osób pozostających bez pracy: - które ukończyły 30 r.ż., - posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie, - zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

czytaj więcej »