Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz podejmują działania w odniesieniu do osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań. Zapraszają osobę co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie Zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych. Rozstrzygają też o braku zasadności podejmowania działań.

Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, spotkania z osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Zakończenie procedury "Niebieska karta" następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie, rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, opis podjętych w ramach procedury działań, o zakończeniu procedury zawiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

 

 

 Wykaz instytucji pomocowych w zakresie przemocy domowej

 

  Instytucje pomocowe w zakresie przemocy domowej 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszów w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzeszów

 

  Zarządzenie strona 1    Zarządzenie strona 2

 

Uchwała Rady Gminy Krzeszów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszów na lata 2011-2013

 

Uchwała_rady_gminy_krzeszow_w_sprawie_uchwalenia_gminnego_programu_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie.pdf

 

 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

  Gminny_program_przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie.pdf

 

 

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KRZESZÓW

 

Regulamin_pracy_zespołu_interdyscyplinarnego.pdf

 

 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 

Tryb_i_sposób_powoływania_i_odwoływania_członkow_zespolu_interdyscyplinarnego.pdf