O ośrodku

O ośrodku

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie

Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie  pokój nr 6 tel. 15 879 82 55 lub 15 879 83 51 wew. 30.

Monika Dyjak – Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie  pokój nr 5 tel. 15 879 83 51 wew. 33.

Gabriela Kruk - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pokój nr 4 tel. 15 879 83 51 wew. 26.

Ewelina Sokal – Referent ds. świadczenia wychowawczego pokój nr 4 tel. 15 879 83 51 wew. 26.

Beata Bednarz - Pracownik socjalny pokój nr 6 tel. 15 879 83 51 wew. 30.

Anna Błazik - Pracownik socjalny pokój nr 6 tel. 15 879 83 51 wew. 30.

Teresa Sikora  - Starszy opiekun - usługi opiekuńcze.

Halina Paśnik - Opiekun - specjalistyczne usługi opiekuńcze ZP.

Dorota Kaliniewicz - Opiekun - specjalistyczne usługi opiekuńcze ZP.

Marta Piskorowska - Asysteny rodziny.

 

Godziny pracy
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:15 – 15:15,

piątek: 7:30-15:30