Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów

pasek_logo.png [2244x377]

"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów
- Gmina Krzeszów"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Schemat A Oczyszczanie ścieków

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.04.01.00-18-016/08-00 z dnia 29 grudnia 2009 r.
Aneks nr UDA-RPPK.04.01.00-18-016/08-01 z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Aneks nr UDA-RPPK.04.01.00-18-016/08-02 z dnia 7 marca  2011 r.


Koszty całkowite przedsięwzięcia: 4 782 654,57 zł, w tym:
- dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  2 445 691,03 zł

Okres realizacji: 19.02.2008 r. - 31.03.2011 r.


Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO- CHIEF o przepustowości docelowej Q śr.d = 360 m3/d, w etapie objętym niniejszym wnioskiem inwestycję ograniczono do przepustowości Q śr.d = 180 m3/d, (z możliwością odbioru ścieków dowożonych) oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Krzeszów o łącznej długości  10,9965 km (długość kolektorów głównych, kanałów bocznych i rurociągów bocznych  7,7765 km + przyłącza indywidualne 3,223 km)  oraz rurociągami tłocznymi  i 3 pompowniami ścieków surowych.

Teren oczyszczalni położony jest w południowo-wschodniej części miejscowości Krzeszów, przy drodze gminnej nr ew.756, w odległości ok. 50 m od skrzyżowania ulic Polnej i Dolnej w Krzeszowie. Trasa kanalizacji przebiega wzdłuż głównych ulic Krzeszowa. Kanały prowadzone są w pasie drogowym - dróg  gminnych w osi pasa ruchu oraz poprzez działki prywatne.

Pompownie ścieków zlokalizowane są na działkach o nr ew. P1 -384/1- obręb Krzeszów Osada, P2- 296-obręb Krzeszów Osada, Pd-459/2 - Krzeszów Osada.

Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez zapewnienie możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków  z  gospodarstw indywidualnych.   Długotrwały i stabilny wzrost konkurencyjności regionu jest możliwy tylko wtedy, gdy rozwój gospodarczy opiera się na poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Szczególnego znaczenia nabiera aspekt ochrony środowiska. Rozwój gospodarczy niesie ze sobą zagrożenie negatywnego oddziaływania na środowisko, dlatego niezwykle ważne jest, by wraz z rozwojem Podkarpacia został zachowany, a nawet poprawiony stan środowiska naturalnego. Realizacja celu głównego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców. Cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów.