Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki

Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki – Gmina Krzeszów”
 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Osi priorytetowej  4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska  Schemat C – Gospodarka odpadami

Opis zadania - PDF