Zasiłek rodzinny

INFORMACJA

 

 

Nowy okres zasiłkowy 2013/2014

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie informuje, że od dnia 2 września 2013 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2013/2014.

 

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowie:

od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

w okresie od 2 września do 31 października 2013 r.

Od dnia 1 listopada 2012 r. kwoty kryteiów dochodowych upawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz o wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz.959).

 

Wysokość kryterium dochodowego:

W okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. wynosi:

- 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2012 r. wynoszą:

- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Nie ulega zmianie wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Urszula Golec

 

 

 

 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia lub nauki w szkole nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504,00 złotych miesięcznie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności -583,00 zł. Do zasiłku rodzinnego uprawniona jest również osoba ucząca się – osoba pełnoletnia ucząca się niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, która spełnia warunki ustawy.

 
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 

77 zł na dziecko w wieku 0-5 lat

106 zł na dziecko w wieku 6-18 lat

115 zł na dziecko w wieku 19-24 lat

 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3)  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Dodatek nie przysługuje, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny.  
 
 
 
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 
- z tytułu urodzenia dziecka
 

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł, na dziecko do ukończenia pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli wcześniej nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

 
 
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jeżeli dziecko znajduje się pod faktyczną opieką matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego. Dodatek przysługuje  nie dłużej niż przez okres:

1)  24 miesięcy kalendarzowych

2) 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 
 
Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba:
 
 

1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

2) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

4) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 
 
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 
 

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 
 
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 
 

Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 
 
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 

Dodatek przysługuje w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5–tego roku życia  oraz w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24-tego roku życia.

Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16-tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16-tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 
 

Dodatek przysługuje jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 100,00 złotych. Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne („zerówki”). Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.  Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 

1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości -  90,00 zł miesięcznie na dziecko

1) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej przysługuje dodatek w wysokości -  50,00 zł miesięcznie na dziecko

 

Dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłaca się przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Świadczenie to przysługuje  jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu- niezależnie od dochodów. Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 

komunikat.doc