Szacowanie szkód łowieckich

 

Informacja dla rolników  - szacowanie szkód łowieckich

             W związku ze zbliżającym się okresem nasilenia szkód łowieckich  w uprawach rolnych, podajemy podstawowe informacje dot. miejsca  i trybu dokonywania zgłoszeń i zasady szacowania szkód łowieckich.

- Rolnicy z miejscowości Bystre, Łazów, Sigiełki, Kustrawa, Krzeszów Dolny i Krzeszów / pola nad Sanem/ zgłaszają szkody u p.
   Kusz Zbigniew, zam. Sigiełki 58,  nr tel. 15/ 8799 261.

 

- Rolnicy z miejscowości Koziarnia, Kamionka Dolna, Górna, Kolonia i Średnia, Krzeszów /pola  na górach/ zgłaszają szkody          
   u  p.  Wdowiak Andrzej    zam. Kamionka Górna 40,  nr tel. 15/ 8798 439.

 

 - Rolnicy z Podolszynki Plebańskiej i Ordynackiej zgłaszają szkody u p.Połeć Jan, zam. Harasiuki 99 a,   nr tel. 15/ 8791 339.

 

Do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych:
- w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,
- przy wykonywaniu polowań
obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.
Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej. W przypadku, gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, strony mogą zwrócić się do organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje burmistrza o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód w uprawach i płodach rolnych. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej. Dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody. Z oględzin oraz ostatecznego szacowania szkody szacujący sporządza protokół, który podpisuje szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik /pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie/. W przypadku, gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokółu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokóle, z podaniem przyczyny braku podpisu. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokółu. Ostateczne szacowanie i ustalenie szkody poprzedza dokonanie oględzin. Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. O terminie planowanego sprzętu poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego na piśmie w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Nie uprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększania się szkody. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokółu ostatecznego szacowania szkody.


Za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną
/między innymi bobry/ odpowiada Skarb Państwa.  Zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry należy kierować do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,  pod nr tel.   17/ 7850 044 lub  783 921 900.