O ośrodku

O ośrodku

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KRZESZÓW

 

strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_gminie_krzeszow.pdf


 

 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie

 

Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie  pokój nr 6 tel. (15) 8798-255 lub (15) 8798-351 wew. 30

Monika Dyjak – Główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie  pokój nr 5 tel. (15) 8798-351 wew. 33

Edyta Kołpa - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pokój nr 4 tel. (15) 8798-351 wew. 26

Ewelina Sokal – Pracownik socjalny zatrudniony w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 pokój nr 4 tel. (15) 8798 351 wew. 26 

Urszula Kruk - Pracownik socjalny pokój nr 5 tel. (15) 8798-351 wew. 33

 

Godziny pracy
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:15 – 15:15,

piątek: 8:00-16:00